Procedura zmiany sprzedawcy i zasada TPA

Zasada TPA została wdrożona do stosowania w energetyce na mocy dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Dyrektywa ta zobowiązała kraje członkowskie do przeprowadzenia takich działań, na mocy których odbiorcy będą mogli rzeczywiście zmienić sprzedawcę energii elektrycznej.

Polska podobnie jak inne kraje członkowskie, została zobligowana do przyjęcia rozwiązań prawnych zbieżnych z przesłankami prawa wspólnotowego. Zgodnie z zapisem w/w dyrektywy, z zasady TPA od 1 lipca 2004 r. mogli skorzystać wszyscy odbiorcy komercyjni, natomiast pełne otwarcie rynku nastąpiło z dniem 1 lipca 2007 r.

Etap procedur zmiany sprzedawcy widziany oczami OSD:

Etap 1 – przyjęcie od URD i sprzedawcy zgłoszenia zmiany sprzedawcy

Etap 2 – weryfikacja zgłoszenia przez OSD

Etap 3 – dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (jeżeli istnieje taka konieczność)

Etap 4 – zestawienie transmisji danych

Etap 5 – zawarcie umowy

Etap 6 – skonfigurowanie miejsc bilansujących

Etap 7 – dokonanie odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz ich udostępnienie URD, nowemu i staremu Sprzedawcy oraz POB (podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe)

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA:

Dla odbiorców zasilanych na poziomie SN (powyżej 1 kV) podstawowym kosztem związanym ze zmianą sprzedawcy jest dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych. W ich skład wchodzą następujące elementy: licznik lub zespół liczników energii elektrycznej, przekładniki prądowe i napięciowe oraz urządzenia sterujące służące do pomiaru zużycia energii elektrycznej i kontroli pobieranej mocy w danym punkcie układy elektroenergetycznego. Dodatkowymi elementami współpracującym z układami pomiarowymi niezbędnymi przy korzystaniu z zasady TPA są systemy transmisji danych, przesyłające dane pomiarowe z liczników do poszczególnych OSD.